MenuMenu

EN 374

Kaitse kemikaalide ja mikroorganismide vastu
Rootsis on arvestatud kasutusel olevat ca 15 000 erinevat kemikaali, mida kasutatakse nii kaubanduses, tööstuses, kodumajapidamises kui ka põllumajanduses jne. Testitud ja heakskiidetud kemikaalikaitsekindad on ainuõige lahendus, mis kaitseksid paljude ohtlike kemikaalide eest.
On vaid kaks asja mida sa peaksid teadma – kemikaali nime, soovitavalt nende tooteinformatsiooni ning samuti seda, kui pikka aega toimub kokkupuude kemikaaliga - alles siis saab valida endale sobiva kinda. Kindad, mis ei ole sertifitseeritud vastavalt EN 374-2003 nõudele vaid vana nõude EN 374-1994 järgi on tähistatud piktogrammiga (1). Kui kemikaalikaitsekinnas on heakskiidetud vastavalt EN 374-2003 järgi on see tähistatud piktogrammiga (2).

Reguleerimisala

Antud standard kehtestab nõuded kinnastele, mis kaitsevad kemikaalide ja/või mikroorganismide eest, ning annab definitsioonid kasutatud terminitele.

Definitsioonid Kinnaste kasutusaeg

Degradatsioon (langus, omaduste järkjärguline kahanemine, vananemine) on kahjustav muutus, ühe või mitme erineva aine kokkusattumisel kindamaterjalile, õmblustele või lekkimisel läbi teiste mittetäiuslike pindade (näiteks nõelaaugud), mitte-molekulaarsele nivoole, kinda kaitsekihil.

Kaitsekihi läbilaskvus - Kui kinda kaitsekiht on valmistatud nt naturaalkummist või kilest, ei ole see alati kaitsebarjääriks kemikaalide eest. Kinda pealismaterjal võib olla poorne ja toimib kui švamm, mis imeb kemikaalid enda sisse ja seeläbi jõuab aine kiiremini nahapinnani. Seepärast on tähtis orienteeruvalt teada kokkupuuteaega või kui kaua võib kesta läbiimbumine, läbi kaitsekihi, nahapinnani.

Näitajad

  • Tihedus: Lühim lubatud pikkus, mis oleks niiskuskindel, peab vastama miinimumpikkusele kinnaste spetsifikatsioonis,
    EN 420, sätestatule.

  • Läbilaskevõime: kinnas ei tohi testimisel õhu ja/või veega lekkida ja peab olema testitud vastavalt kvaliteedinõuetele nn AQL-tasemele (acceptable quality level).

 

Tase Aksepteeritav kvaliteeditase Kontrollitase
Tase 3 > 0.65 G1
Tase 2 > 1.5 G1
Tase 1 > 4.0 S4

Kemikaalide kaitsekinnaste piktogrammile vastav kood koosneb vähemalt kolmest tähest. Need näitavad vastava kemikaali koodi, vaata allolevast tabelist, mis on saadud läbitungivusaja miinimum 30 minuti jooksul.

 
Kood Kemikaal Cas number Kategooria
A
Methanol
67-56-1
Primaaralkohol
B
Acetone
67-64-1
Ketoon
C
Acetonitrile
75-05-8
Nitriilsegu
D
Dichlormetane
75-09-2
Klorineeritud parafin
E
Carbondisulphide
75-15-0
Väävel, mis sisaldab orgaanilisi ühendeid.
F
Toluene
108-88-3
Aromaatiline süsivesinik
G
Dietylamin
109-89-7
Amiin
H
Tetrahydrofurane
109-99-9
Eeterlik ja heterotsükliline ühend
I
Ethyl acetate
141-78-6
Ester
J
n-Heptane
142-85-5
Küllastatud süsivesinik
K
Sodium hydroxide 40%
1310-73-2
Mitteorgaaniline alus
L
Sulphuric acid 96%
7664-93-9
Mitteorgaaniline mineraalhape
 
  • lga testitud kemikaal klassifitseeritakse läbitungimisaja järgi (kategooriad 0-6).

 
Mõõdetud läbitungimisaeg Kaitseindeks Mõõdetud läbitungimisaeg Kaitseindeks
> 10 minutit 1 > 120 minutit 4
> 30 minutit 2 > 240 minutit 5
> 60 minutit 3 > 480 minutit 6


Piktogrammi, ”Madal kemikaalikaitse” või ”Niiskuskindlus”, näidatakse kinnastel juhul kui need ei ole saavutanud läbitungivusaega vähemalt 30 minuti jooksul, vähemalt 3 ülalmainitud kemikaali vastu, kuid siiski täidavad vastava testi nõudeid.

Piktogramm, ”Mikroorganismid”, näidatakse kinnastel juhul kui need saavutavad läbitungivustestis miinimum-näitajatenivoo 2.

Allolevas tabelis on antud üldülevaade erinevate kindamaterjalide vastupanuvõimest erinevatele kemikaalide gruppidele.

 
Kemikaalide grupp Nat. kummi Nitriil Neopreen PVC PVA Butüül
Lahustid
X X - - -  
Ketoonid
X - X - X X
Happed
X X X X    
Süsivesinikud
- X X - -  
Õlid
- X X X X  
Rasvad
- X X X X  
Orgaanilised lahustid
- X X - -  
 

Hoiatus! See info kemikaalidest ei anna alati tõest infot tegeliku kasutusaja kohta töökeskkonnas. Seepärast on tähtis teada millist kinnast ja kui kaua sobib kasutada teatud tööd tehes.