MenuMenu

EN 374

Beskyttelse mot kjemikalier og mikroorganismer
I Sverige brukes mellom 10 000-15 000 ulike kjemikalier i 60 000 produkter innen handel, industri, hushold, jordbruk etc. Testede og godkjente kjemikaliehansker er den eneste riktige løsningen for beskyttelse mot mange av disse kjemikaliene.
Det er bare to ting du trenger å finne ut – kjemikaliens navn, gjerne dens datablad, og hvor lang tid du regner med å være i kontakt med den. Så kan vi hjelpe deg med å finne en riktig hanske. De kjemikaliehanskene som ikke er sertifisert iht. EN 374-2003, men er sertifisert iht. den gamle EN 374-1994 har piktogrammet (1). Er kjemikaliehansken godkjent iht. EN 374-2004 har den piktogrammet (2).

Innhold

Denne normen spesifiserer hanskenes evne til å beskytte brukeren mot kjemikalier og/eller mikroorganismer.

Definisjoner Hanskers livslengde.

Degradasjon (nedbrytning, eldring) er en skadelig forandring av en eller flere emner hos hanskematerialet. Hvor raskt nedbrytningen skjer er avhengig av hvilken kjemikalie hansken har kontakt med.

Penetrasjon - Penetrasjon innebærer kjemikaliens og/eller mikroorganismens vei gjennom porøse materialer, sømmer, pinholes (meget små hull, som nålestikk) eller gjennom andre ufullkommeligheter, på ikkemolekylært nivå, i hanskens beskyttelesfilm.

Permeasjon - Hanskens beskyttelsesfilm av f.eks. naturgummi eller plast er ikke alltid en beskyttelsesbarriere mot kjemikalier. Hvis overflaten på hansken er porøs fungerer den i visse tilfeller som en svamp som suger opp kjemikaliene og dermed også trenger gjennom hanskematerialet og når huden raskere. Derfor er det ytterst viktig å måle gjennombruddstiden, eller den tid det tar for en kjemikalie å trenge gjennom beskyttelsesfilmen og komme i kontakt med huden.

Resultater

  • Tetthet: Minste tillatte lengde som er væsketett skal tilsvare minimum lengden på hanskene spesifisert i EN 420.

  • Penetrasjon: Hansken skal ikke vise lekkasje i tester med luft og/eller vann og skal testes i henhold til akseptert kvalitetsnivå - dvs. AQL-nivå.

 

Prestasjonsnivå Akseptert kvalitetsnivåenhet AQL Inspektsjonsnivå
Nivå 3 > 0.65 G1
Nivå 2 > 1.5 G1
Nivå 1 > 4.0 S4

Piktogram for kjemikaliehansker har en kode bestående av 3 bokstaver. Disse henviser til kodebokstavene for 3 kjemikalier (av en liste på 12 definerte standardkjemikalier - se tabell under) som har oppnådd en gjennomtrengningstid på minimum 30 minutter.

 
Kode Kjemikalie Cas nummer Kategori
A
Metanol
67-56-1
Primæralkohol
B
Aceton
67-64-1
Keton
C
Acetonitril
75-05-8
Nitrilblandning
D
Diklormetan
75-09-2
Klorinert paraffin
E
Karbondisulfid
75-15-0
Svovel som inneholder organisk forening
F
Toluen
108-88-3
Aromatiske hydrokarboner
G
Dietylamin
109-89-7
Amin
H
Tetrahydrofuran
109-99-9
Heterocyklisk og eterisk forening
I
Etylacetat
141-78-6
Ester
J
n-Heptan
142-85-5
Mettede hydrokarboner
K
Natriumhydroksid 40%
1310-73-2
Uorganisk base
L
Svovelsyre 96%
7664-93-9
Uorganisk mineralsyre
 
  • Permeasjon: Hver kjemikalie er testet og klassifisert etter gjennombruddstid (prestasjonsnivå 0 til 6)

 
Oppmålt gjennombruddstid Beskyttelsesindex Oppmålt gjennombruddstid Beskyttelsesindex
> 10 minutter kat 1 > 120 minutter kat 4
> 30 minutter kat 2 > 240 minutter kat 5
> 60 minutter kat 3 > 480 minutter kat 6


Piktogram for ”Lav kjemikaliebeskyttelse” eller ”Væsketett” skal brukes i de tilfellene hanskene ikke har oppnådd en gjennombruddstid av minimum 30 minutter mot minst 3 kjemikalier i listen over, men oppfyller kraven i penetrasjonstesten.

Piktogram for ”Mikro-organismer” skal brukes når hansken oppnår minimum prestasjonsnivå 2 i penetrasjonstesten.

Tabellen under gir en allmenn oversikt over ulike hanskematerialer som gir beskyttelse mot ulike grupper av kjemikalier.

 
Grupper av kjemikalier Naturgummi Nitril Neopren PVC PVA Butyl
Løsemidler
X X - - -  
Ketoner
X - X - X X
Syrer
X X X X    
Hydrokarboner
- X X - -  
Oljer
- X X X X  
Fett
- X X X X  
Organiske løsemidler
- X X - -  
 

Advarsel: Denne informasjonen om kjemikalier viser ikke alltid den virkelige brukstiden på arbeidsplassen. Det er derfor viktig å finne ut hvilken hanske det passer å bruke og hvor lenge den beskytter i den respektive arbeidssituasjon.