MenyMeny

EN 374

Skydd mot kemikalier och microorganism
I Sverige beräknas ca 15 000 olika kemikalier användas i 70 000 produkter inom handel, industri, hushåll, jordbruk etc. Testade och godkända kemskydds-handskar är den enda rätta lösningen för skydd mot många av dessa kemikalier.
Det är bara två saker du behöver ta reda på – kemikaliens namn, gärna dess varuinformationsblad, och hur lång tid du beräknas vara i kontakt med den. Sedan kan vi hjälpa dig att ta fram rätt handske. De kemskyddshandskar som inte är ceritifierade enligt EN 374-2003, men är certifierade till den gamla EN 374-1994 har piktogrammet (1). Är kemskyddshandsken godkänd enligt EN 374-2003 har den piktogrammet (2).

Omfattning

Denna norm specificerar handskarnas prestanda i att skydda användaren mot kemikalier och/eller mikroorganismer.

Definitioner Handskars livslängd.

Degration (nedbrytning, åldrande) är en skadlig förändring av en eller flera ämnen hos handsk-materialet. Hur snabbt nerbrytningen går beror på vilken kemikalie handsken har kontakt med.

Penetration - Penetration innebär kemikaliens och/eller mikroorganismens väg genom porösa material, sömmar, pinholes (mycket små hål, som nålstick) eller genom andra ofullkomligheter, på icke-molekylär nivå, i handskens skyddsfilm.

Permeation - Handskens skyddsfilm av t ex naturgummi eller plast är inte alltid en skyddsbarriär mot kemikalier. Om ytan på handsken är porös fungerar den i vissa fall som en svamp som suger upp kemikalierna och därmed också tränger igenom handskmaterialet och når huden snabbare. Därför är det ytterst viktigt att mäta genombrottstiden, eller den tid det tar för en kemikalie att tränga igenom skyddsfilmen och komma i kontakt med huden.

Uppmätt

  • Täthet: Minsta tillåtna längd som är vätsketät skall motsvara minimum längd av handskarna specificerade i EN 420.

  • Penetration: Handsken ska ej visa läckage i tester med luft och/eller vatten och ska testas i enlighet med accepterad kvalitetsnivå - s k AQL-nivå.

 

Prestandanivå Accepterad Kvalitetsnivå - enhet AQL Inspektionsnivå
Nivå 3 > 0.65 G1
Nivå 2 > 1.5 G1
Nivå 1 > 4.0 S4

Piktogram för kemikaliehandskar ska visa en kod bestående av minst 3 bokstäver. Dessa hänvisar till kodbokstäverna för 3 kemikalier (av en lista på 12 definierade standardkemikalier - se tabell nedan) som har uppnått en genomträngningstid på minimum 30 minuter.

 
Kod Kemikalie Cas nummer Kategori
A
Metanol
67-56-1
Primäralkohol
B
Aceton
67-64-1
Keton
C
Acetonitril
75-05-8
Nitrilblandning
D
Diklormetan
75-09-2
Klorinerad paraffin
E
Koldisulfid
75-15-0
Svavel som innehåller organisk förening
F
Toluen
108-88-3
Aromatisk kolväte
G
Dietylamin
109-89-7
Amin
H
Tetrahydrofuran
109-99-9
Heterocyklisk och eterisk förening
I
Etylacetat
141-78-6
Ester
J
n-Heptan
142-85-5
Mättad kolväte
K
Natriumhydroxid 40%
1310-73-2
Oorganisk bas
L
Svavelsyra 96%
7664-93-9
Oorganisk mineralsyra
 
  • Permeation: Varje testad kemikalie klassas efter genomträngningstid (prestandanivå 0 till 6)

 
Uppmätt Genombrottstid Skyddsindex Uppmätt Genombrottstid Skyddsindex
> 10 minuter kat 1 > 120 minuter kat 4
> 30 minuter kat 2 > 240 minuter kat 5
> 60 minuter kat 3 > 480 minuter kat 6


Piktogram för ”Lågt kemikalieskydd” eller ”Vätsketät” ska visas i de fall handskarna ej uppnått en genombrottstid av minimum 30 minuter mot minst 3 kemikalier i ovannämnd lista, men uppfyller kraven i Penetrationstestet.

Piktogram för ”Mikro-organismer” ska visas när handsken uppnår minimum prestandanivå 2 i penetrationstestet. Nedanstående tabell ger en allmän översikt över olika handskmaterial som är lämpligt skydd mot olika grupper av kemikalier.

 
Grupper av kemikalier Naturgummi Nitril Neopren PVC PVA Butyl
Lösningsmedel
X X - - -  
Ketoner
X - X - X X
Syror
X X X X    
Kolväten
- X X - -  
Oljor
- X X X X  
Fetter
- X X X X  
Organiska lösningsmedel
- X X - -  
 

Varning: Denna information om kemikalier återger inte alltid den verkliga användningstiden på arbetsplatsen. Det är därför viktigt att ta reda på vilken handske som är lämplig att använda och hur länge den skyddar i respektive arbetssituation.